Oświadczenia i zgody

Klauzula informacyjna – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TABULUS Sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy nr 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Adam Pietrak, e-mail: iod@tabulus.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia na udostępnienie dokumentacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 5. podanie danych jest niezbędne do realizacji zgłoszenia, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest jego realizacja,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po ralizacji zgłoszenia oraz po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych TABULUS Sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy nr 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, w celu realizacji zgłoszenia na udostępnienie dokumentacji.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.