Regulamin Świadczenia Usług – Cennik dla osób fizycznych

WYCIĄG Z REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG

Załącznik nr 3

CENNIK

za obsługę przechowywanej dokumentacji dla osób fizycznych

L.p. Usługa Cena brutto
1 Sporządzenie kopii świadectwa pracy 17,00 zł
2 Sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia 4,00 zł
3 Sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac 4,00 zł
4 Sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę 35,00 zł
5 Sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę 8,00 zł
6 Sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) 4,00 zł

 

  1. Powyższe ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%. 
  2. Cennik został sporządzony z uwzględnieniem wszystkich kosztów poniesionych przy poszczególnych pracach związanych z wyszukaniem, przygotowaniem dokumentacji, jej weryfikacją, sprawdzeniem kompletności dokumentów oraz przygotowaniu do wysyłki w formie określonej przez Zleceniodawcę (kopia, oryginał, wyjaśnienie) uwzględniając czas poszczególnych prac oraz koszty materiałów biurowych.
  3. Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200,00 zł.
  4. W przypadku wysyłki dokumentacji doliczane są opłaty pocztowe w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej + 23% podatku VAT (art. 51na. ust. 1 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tekst jednolity).
  5. Cennik został ustalony przez Zarząd Spółki TABULUS z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania i obowiązuje od dnia 21.12.2018r.