Podstawy prawne działalności

 

Podstawy prawne działalności

Od strony formalno-prawnej naszą działalność sankcjonują następujące przepisy prawne:

§ Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483, art. 47, 51 dotyczące ochrony prawnej życia osobistego i informacji dotyczącej danej osoby.

§ Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.

§ Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228 z późn. zm.

§ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. Zm.)

§ Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, Dz. U. Nr 167 poz. 1375.

§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).

§ Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, Dz. U. Nr 32, poz. 283/284 z późn. zm.

§ Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne. Dz. U. Nr 68, poz. 595/596 z późn. zm.

§ Polskie Normy PN-ISO/IEC 17799, PN-I-02000 oraz PN-I-13335-1 określające praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji w obszarze technik informatycznych.