Polityka prywatności i RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO.

W związku z tym, iż zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, chcemy przekazać Państwu kilka informacji o zasadach przetwarzania przez Tabulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z nowymi przepisami.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

Tabulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Konopnicy nr 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, e-mail: biuro@tabulus.eu; www.tabulus.eu; NIP: 657 02 31 099; Regon: 003671232; Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia; KRS: 0000110023.

Inspektor danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora lub elektronicznie na adres iod@tabulus.eu.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to:

 1. Przedsiębiorcy: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, firma reprezentowanego podmiotu; NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
 2. Użytkownicy systemu e-tabulus: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, firma reprezentowanego podmiotu.
 3. Osoby fizyczne zgłaszające się po kopie lub odpisy dokumentów: imię i nazwisko, data urodzenia, imię ojca, adres korespondencyjny / zamieszkania / zameldowania, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego ( oraz inne dane znajdujące się w przesłanej dokumentacji w tym dane medyczne i inne dane wrażliwe które nasza firma archiwizuje).
 4. Pozostałe, uzyskane na podstawie przepisów prawnych, umów bądź poprzez bezpośrednie wyrażenie zgody.

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:

 • poprzez realizację umowy na świadczenie usług archiwizacyjnych
 • i/lub poprzez wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy
 • i/lub poprzez założenie konta w systemie e-tabulus
 • i/lub poprzez wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną
 • i/lub które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu)
 • i/lub które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych

Dane osobowe przetwarzane przez Tabulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gromadzone są w celu:

 • zawierania i realizacji umów na usługi archiwizacyjne.
 • i/lub nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a Tabulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,
 • i/lub realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie
 • ochrony praw Tabulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Pragniemy poinformować, iż odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy Tabulus Sp. z o.o., a także osoby/firmy współpracujące z nami.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2011r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2015 poz. 566).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Państwa dane mogą być udostępniane innym odbiorcom, w tym w szczególności sądom, prokuraturze, US, ZUS itp. oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane i wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji/regulaminów/polityk wydanych na podstawie przepisów przez Spółkę, w tym dane przetwarzane:

1)      w związku z zawarciem umowy – przez czas niezbędny do prowadzenia negocjacji, a w przypadku zawarcia umowy – rok po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy

2)      w związku z prowadzeniem postępowań sądowych – do upływu przedawnienia roszczeń objętych orzeczeniem

3)      za zgodą – przez okres wskazany w oświadczeniu o zgodzie, przy czym nie dłużej niż do odwołania zgody

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane stosownie do polityki retencyjnej firmy.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wnioski co do sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu można kierować na adres siedziby Administratora (listownie) lub na adres e-mail : iod@tabulus.eu.